Νόμοι - Διατάξεις

 ΠΟΛ | 08 07

 Εγκύκλιοι | 08 07

 Αποφάσεις | 08 07

 Νόμοι | 08 07

 Οδηγίες | 08 07

Κωδικοποίηση

 Βιβλίων & Στοιχείων

 Φορολογία Εισοδήματος

 Φ.Π.Α.

Εύρεση Εργασίας

 Ψάχνω Εργασία

 Προσφέρω Εργασία

 Προσωπικό

 Θέσεις Εργασίας

Νομοθετικές Διατάξεις

Αποφάσεις & Εγκύκλιοι

Λέξεις Αναζήτησης
Έτος Έκδοσης Αριθμός ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ Κατηγορία
Μέθοδος Aναζήτησης
ΠΟΛ 1180 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3697/2008 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
#1022, δημοσίευση στις 31/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1179 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 3634/2008
#1023, δημοσίευση στις 31/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1178 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009
#1025, δημοσίευση στις 31/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1177 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009
#1024, δημοσίευση στις 30/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1174 Τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων με εγγραφή των δεδομένων αυτών σε μία και μοναδική σύνοδο εγγραφής ( No Multisession ) θεωρημένου μη επανεγγράψιμου οπτικού δίσκου.
#1021, δημοσίευση στις 30/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1176 Αποστολή καταστάσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων προς Ουγγαρέζικες επιχειρήσεις ανά Δ.Ο.Υ.
#1028, δημοσίευση στις 29/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1173 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
#1020, δημοσίευση στις 29/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1171 Παροχή διευκρινήσεων για την ορθή αντιστοίχιση μέσω διαδικτύου, των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008)
#1027, δημοσίευση στις 23/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1169 Υποβολή κατάστασης με τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύ-σης (DIESEL) θέρμανσης, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιτη-δευματίες ΔΙΠΕΘΕ την 31-12-2008
#1026, δημοσίευση στις 22/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1170 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 ν.3714/2008 (ΦΕΚ 231Α/7-11-08) Αύξηση ορίου ακατάσχετου ποσού μισθών και συντάξεων για χρέη προς το Δημόσιο.
#1017, δημοσίευση στις 21/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1168 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 297/08 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.
#1019, δημοσίευση στις 16/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1165 Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες που επλήγησαν κατά τα πρόσφατα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 6-12-2008 έως και 15-12-2008 σε διάφορες πόλεις της χώρας.
#1013, δημοσίευση στις 16/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1166 Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. χρεών επιχειρήσεων και λοιπών οφειλετών που επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου από 6.12.2008 εως και 15.12.2008 του έτους 2008 σε διάφορες περιοχές της χώρας, αναστολή είσπραξης
#1014, δημοσίευση στις 16/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1167 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από τα επεισόδια της περιόδου από 06.12.2008 έως και 15.12.2008 στις διάφορες πόλε
#1015, δημοσίευση στις 16/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1163 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια,
#1016, δημοσίευση στις 12/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1162 Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2009.
#1012, δημοσίευση στις 10/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1161 Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.
#1011, δημοσίευση στις 8/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1160 Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.
#1010, δημοσίευση στις 2/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1159 Απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων φόρου δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων.
#1009, δημοσίευση στις 1/12/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1158 "Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της 1100330 /1954/ ΔΜ / 6-10-2008 (Φ.Ε.Κ. 2149 Β΄ /16-10-08) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών ""Καθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων ( Κ.Α.Δ.2008)""."
#1007, δημοσίευση στις 26/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1158 Επιβολή κυρώσεων σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι έλαβαν επιστροφή Φ.Π.Α. χωρίς να δικαιούνται.
#1008, δημοσίευση στις 26/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1156 Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-11 του ν. 3259/04 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το ν. 3697/08.
#1006, δημοσίευση στις 21/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1155 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/25-09-2008).
#1004, δημοσίευση στις 20/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1150 Παράταση του χρόνου εισαγωγής / παραγωγής και σφράγισης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της
#1005, δημοσίευση στις 20/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ  Υπόδειγμα αναφοράς Ν. 3691/2008 της ΠΟΛ 1151
#1001, δημοσίευση στις 14/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ  Υπόδειγμα αναφοράς Ν. 2331/1995 της ΠΟΛ 1151
#1002, δημοσίευση στις 14/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1151 Υποχρεώσεις των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων κατ’ εφαρμογή του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις».
#1003, δημοσίευση στις 14/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1152 Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.
#1018, δημοσίευση στις 14/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1148 Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου.
#994, δημοσίευση στις 10/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ  Παραρτήματα Α και Β της 1148
#995, δημοσίευση στις 10/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ  Υπόδειγμα Α της 1148
#996, δημοσίευση στις 10/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ  Υπόδειγμα Γ της 1148
#998, δημοσίευση στις 10/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ  Υπόδειγμα Β της 1148
#999, δημοσίευση στις 10/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1147 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ.
#993, δημοσίευση στις 7/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ   «Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2008 - 2009.
#991, δημοσίευση στις 6/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1146  «Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2008 - 2009.
#992, δημοσίευση στις 6/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1145 Οδηγίες για τη διαχείριση των αρχικών, συμπληρωματικών – τροποιητικών, ανακλητικών και με επιφύλαξη δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων.
#990, δημοσίευση στις 4/11/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1142 Απαλλαγή κατοικίας από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για το έτος 2008
#989, δημοσίευση στις 31/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1141 Παράταση χρόνου υποβολής στις Δ.Ο.Υ. των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) - θέρμανσης.
#986, δημοσίευση στις 24/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1039 Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.
#984, δημοσίευση στις 21/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1105108 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009.
#988, δημοσίευση στις 20/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1140 Παράταση χρόνου υποβολής στις Δ.Ο.Υ. των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) - θέρμανσης.
#985, δημοσίευση στις 15/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1138 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3697/2008 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής.
#982, δημοσίευση στις 15/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1136 ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ .
#983, δημοσίευση στις 14/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1135  Δήλωση αδιάθετης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης χειμερινής περιόδου 15.10.2007- 15.5.2008
#981, δημοσίευση στις 14/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1135 Δήλωση αδιάθετης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης χειμερινής περιόδου 15.10.2007- 15.5.2008
#979, δημοσίευση στις 14/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1134  Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών
#975, δημοσίευση στις 8/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
 Ονοματολογία 2008
#976, δημοσίευση στις 8/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
 Ονοματολογία 2008
#977, δημοσίευση στις 8/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1133 Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)
#978, δημοσίευση στις 8/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1131 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες των Σχολών Οδηγών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών.
#974, δημοσίευση στις 7/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1132 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
#980, δημοσίευση στις 3/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1130 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 - 11 του ν.3259/2004 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το ν. 3697/2008.
#970, δημοσίευση στις 2/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ Β Εκκαθαριστικό Σημείωμα Περαίωσης περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων,
#972, δημοσίευση στις 2/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ Γ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν.3697/2008
#973, δημοσίευση στις 2/10/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1128 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ
#967, δημοσίευση στις 26/9/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1129 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3634/2008 (ΦΕΚ Α΄ 9) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
#968, δημοσίευση στις 26/9/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΝΟΜΟΣ Ν.3697/2008 Ν. 3697/ 2008 - ΦΕΚ Α' 194/ 25.09.2008 Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
#969, δημοσίευση στις 25/9/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1127 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η΄ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ Γ.Π.Σ.
#966, δημοσίευση στις 15/9/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1126 Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. Φ. 23/51193/5992/2007 (ΦΕΚ 786/Β2007) και οδηγίες εφαρμογής για την απόδοση του Φ.Π.Α. στα τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου από τα Δημόσια ΚΤΕΟ.
#965, δημοσίευση στις 12/9/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1025  Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων
#961, δημοσίευση στις 10/9/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1024 Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, έτους 2008.
#962, δημοσίευση στις 10/9/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1023 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2007 στους αγρότες.
#960, δημοσίευση στις 28/8/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΝΟΜΟΣ Ν. 3693/ 2008 - Ν. 3693/ 2008 - ΦΕΚ Α' 174/ 25.08.2008 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και
#963, δημοσίευση στις 25/8/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1118 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
#957, δημοσίευση στις 13/8/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1120 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
#958, δημοσίευση στις 13/8/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1119 Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλος συναλλαγής ακινήτων.
#959, δημοσίευση στις 12/8/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1117 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2008, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
#956, δημοσίευση στις 12/8/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1116 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008
#955, δημοσίευση στις 6/8/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΝΟΜΟΣ Ν. 3691/ 2008 - Ν. 3691/ 2008 - ΦΕΚ Α' 166/ 05.08.2008 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.
#964, δημοσίευση στις 5/8/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1112 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.3649/2008 σχετικά με την έκπτωση των χορηγιών που παρέχονται στο Yπουργείο Εσωτερικών για τη διοργάνωση του 3ου Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη.
#951, δημοσίευση στις 31/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1113 Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες λόγω του κατα-στροφικού σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008 στους νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.
#952, δημοσίευση στις 31/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1114 Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων.
#953, δημοσίευση στις 30/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1115 Καθορισμός δείγματος ελέγχου υποθέσεων ηλεκτροδότησης ακινήτων.
#954, δημοσίευση στις 30/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1110 Αποστολή αγροτικών και λοιπών αγαθών στο εξωτερικό προς πώληση για λογαριασμό επιτηδευματία που εδρεύει στην Ελλάδα.
#950, δημοσίευση στις 28/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1109 Φορολογική αντιμετώπιση δαπανών φαρμακευτικών επιχειρήσεων σχετικών με προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων.
#947, δημοσίευση στις 25/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1111 Κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, η αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μπορεί να ενεργείται και από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή ο
#948, δημοσίευση στις 25/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1106 Συμπλήρωση της αρ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
#944, δημοσίευση στις 24/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1107 Συμπλήρωση της αριθ. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
#945, δημοσίευση στις 24/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1108 Φορολογική μεταχείριση αμοιβής/αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται σε αλλοδαπό φορολογικό κάτοικο (tax resident) και ειδικότερα σε καθηγητή ή δάσκαλο ή σε ορισμένες περιπτώσεις ερευνητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορο
#946, δημοσίευση στις 24/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1105 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3659/2008 που αναφέρονται σε τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους.
#943, δημοσίευση στις 22/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1095 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου ν.3763/09 και οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
#1116, δημοσίευση στις 20/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1104 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3670/20.6.2008 (ΦΕΚ Α΄ 117) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.
#942, δημοσίευση στις 16/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1100 Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2008 - 2009, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
#938, δημοσίευση στις 15/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1101 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10 και 12 του ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 117 Α'/20.6.2008).
#939, δημοσίευση στις 15/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1102 Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 2α του άρθρου 16 του ν. 3661/2008 (Φ.Ε.Κ. 89Α /19-5-2008
#940, δημοσίευση στις 15/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1103 Διεύρυνση της εφαρμογής για την υποβολή των καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. μέσω διαδικτύου (internet).
#941, δημοσίευση στις 15/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1099 Αρμοδιότητα Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο της δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.2238/1994 σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας του νομικού προσώπου.
#935, δημοσίευση στις 11/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1098 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και λοιπών προθεσμιών, αναστολή είσπραξης ληξιπροθέσμων χρεών και ρύθμιση αυτών, υπόχρεων, των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008.
#934, δημοσίευση στις 10/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1097 Χρόνος κτήσης εισοδήματος υπεργολάβου δημόσιου τεχνικού έργου.
#933, δημοσίευση στις 9/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1096 Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών
#932, δημοσίευση στις 7/7/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1094 Φορολογική αντιμετώπιση ΑΕ που έχει διαγραφεί από το Μητρώο ΑΕ της Νομαρχίας χωρίς να περατωθεί η εκκαθάριση της.
#930, δημοσίευση στις 23/6/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1095 Xρόνος εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 81 του ΚΦΕ σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου αιτία θανάτου.
#931, δημοσίευση στις 20/6/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1092 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
#927, δημοσίευση στις 13/6/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1093 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ « ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΠΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ ΚΑΙ 17 ΤΟΥ Ν.3296/2004
#928, δημοσίευση στις 13/6/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1091 "ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 421/07 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. ΚΓ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ""ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ"" "
#929, δημοσίευση στις 11/6/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1090 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008
#926, δημοσίευση στις 6/6/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1089 Κοινοποίηση της 76/2008 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
#925, δημοσίευση στις 2/6/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1086  Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Νομικών Προσώπων
#921, δημοσίευση στις 28/5/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1088  Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων λόγω επικείμενων παραγραφών και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1037/2005 και για λοιπά θέματα ελέγχου.
#923, δημοσίευση στις 26/5/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1087 Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, στα θαλάσσια ταξί.
#922, δημοσίευση στις 23/5/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1084  Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2008 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές.
#918, δημοσίευση στις 16/5/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1054881 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2008 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών καθώς και εισοδήματα, από συμμετοχή σε εταιρία, από μισθωτές υπηρεσίες, αξιωματικών εμπορικώ
#919, δημοσίευση στις 16/5/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1083 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1134/2007 ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)
#924, δημοσίευση στις 16/5/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1082 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2008
#917, δημοσίευση στις 15/5/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1054027 Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση εγκαταστάσεων διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων
#920, δημοσίευση στις 14/5/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1081 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ. 276/Α/22.12.2006), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των μισθώσεων χώρων εμπορικών κέντρων.
#916, δημοσίευση στις 9/5/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1047709 ΑΠΟΦ 1047709: Κατάργηση του Μοναδικού Δελτίου για τη δήλωση εισαγομένων μετρητών και αξιών.
#903, δημοσίευση στις 23/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1046726 ΑΠΟΦ 1046726: Προσδιορισμός πραγματικού κόστους κατασκευής τεχνικού έργου.
#902, δημοσίευση στις 22/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1079  ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) Νομικών Προσώπων έτους 2008 σύμφωνα με το Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α/29-1-2008).
#899, δημοσίευση στις 18/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1079 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) Νομικών Προσώπων έτους 2008 σύμφωνα με το Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α/29-1-2008).
#900, δημοσίευση στις 18/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1080 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Φ.01.010 ΚΑΙ Φ.01.013 ΕΝΟΨΕΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε..
#901, δημοσίευση στις 18/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1076 ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 60% ΚΑΙ ΑΝΩ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛ
#894, δημοσίευση στις 10/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1075 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
#895, δημοσίευση στις 10/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1074 ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
#893, δημοσίευση στις 9/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1072 Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων έκδοσης παραστατικών για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, υποβολή αναλυτικών καταστάσεων και των αντίστοιχων παραστατικών για τις συναλλαγές του είδους αυτού. Διευκρινίσεις
#896, δημοσίευση στις 8/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1073 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α. Η ΣΕ ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
#891, δημοσίευση στις 8/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1041296 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
#892, δημοσίευση στις 8/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1071 Kαταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2007.
#897, δημοσίευση στις 3/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ ΠΟΛ 1070: ΠΟΛ 1070: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν. 3610/2007
#887, δημοσίευση στις 3/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1069 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ, (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1039741/1161/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 1068, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
#888, δημοσίευση στις 3/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1068 ΑNAΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
#889, δημοσίευση στις 3/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1067 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 1277/5-12-1994 ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ), «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙ
#890, δημοσίευση στις 3/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦ 1040075 ΑΠΟΦ 1040075: ΠAΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1.7.2007 ΕΩΣ 31.12.2007
#886, δημοσίευση στις 2/4/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1064 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008
#885, δημοσίευση στις 31/3/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1062 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 26/03/2008, ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ TAXISnet.
#884, δημοσίευση στις 26/3/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1059 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ.
#883, δημοσίευση στις 18/3/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1056 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
#881, δημοσίευση στις 12/3/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1054 ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ Ν. 3296/2004 ΠΕΡΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ
#882, δημοσίευση στις 12/3/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1053 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 1027252/101/5-3-2008 ΠΟΛ.1048.
#877, δημοσίευση στις 7/3/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1052 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Τ.ΑΚ.) ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008
#878, δημοσίευση στις 7/3/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1050 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2008 ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
#879, δημοσίευση στις 7/3/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1028907 ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 3634/2008
#880, δημοσίευση στις 7/3/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1048 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-21 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3634/2008 «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΛΠ»
#875, δημοσίευση στις 5/3/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1026979 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008
#876, δημοσίευση στις 5/3/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1045 ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ
#873, δημοσίευση στις 26/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1042 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
#874, δημοσίευση στις 26/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1044 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.
#870, δημοσίευση στις 25/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1040 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008, ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ
#871, δημοσίευση στις 25/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1019729 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
#872, δημοσίευση στις 25/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1043 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 21 ΚΑΙ 27 ΤΟΥ Ν. 3610/22.11.2007 «ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
#866, δημοσίευση στις 22/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1041 ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3610/2007
#867, δημοσίευση στις 22/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1038 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008. α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ (Ε3) και β) ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΚΛΠ. (Ε5).
#868, δημοσίευση στις 22/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 10222240 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
#869, δημοσίευση στις 22/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1037 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIES
#865, δημοσίευση στις 21/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1020757 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
#864, δημοσίευση στις 20/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1020503 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ
#863, δημοσίευση στις 19/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1020033 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
#862, δημοσίευση στις 18/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1035 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
#860, δημοσίευση στις 15/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1019961 ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
#861, δημοσίευση στις 15/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1034 ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) Θ
#858, δημοσίευση στις 14/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1019391 ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 15Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
#859, δημοσίευση στις 14/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1036 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 2, 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν.3610/22.11.2007 ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α., ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
#857, δημοσίευση στις 13/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1033 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ. - ΈΝΤΥΠΟ Ε12-Φ-01.015Α) ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ
#854, δημοσίευση στις 11/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1032 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ. - ΕΝΤΥΠΟ Ε7-Φ-01.015) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
#855, δημοσίευση στις 11/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1031 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ
#856, δημοσίευση στις 11/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1028 "ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 24 ΚΑΙ 25 ΤΟΥ Ν.3634/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 9/29.1.2008) ""ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- "
#853, δημοσίευση στις 7/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1049 ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1130/2007 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ Ν. 3296/2004 ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ
#852, δημοσίευση στις 6/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1027 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ)
#851, δημοσίευση στις 4/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1026 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. -Ν.2859/2000)
#847, δημοσίευση στις 1/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1024 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν.2238/1994, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ.
#848, δημοσίευση στις 1/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1023 ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. - ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
#849, δημοσίευση στις 1/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1022 ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. - ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
#850, δημοσίευση στις 1/2/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1018 ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΥ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ.
#846, δημοσίευση στις 30/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1021 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1262/1993 ΚΑΙ Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004
#844, δημοσίευση στις 29/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1019 ΑΦΟΡΜΗ ΓΡΑΠΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
#845, δημοσίευση στις 29/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2007 ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ.
#843, δημοσίευση στις 28/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1014 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008
#842, δημοσίευση στις 24/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1013 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008, ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ
#841, δημοσίευση στις 23/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1009 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κ.Β.Σ. ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
#840, δημοσίευση στις 22/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1008 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.3610/2007 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ.
#838, δημοσίευση στις 17/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1007 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
#837, δημοσίευση στις 15/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 10001 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας ,για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π που μεταβιβάζονται το έτος 2009.
#1031, δημοσίευση στις 13/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1006 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ
#836, δημοσίευση στις 11/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1005 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΡΑΝΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΫΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2008.
#834, δημοσίευση στις 10/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1122798 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Η ΜΗ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ (APOSTILLE) ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
#835, δημοσίευση στις 10/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1007132 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1.7.2007 ΕΩΣ 31.12.2007 ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 20.1.2008
#833, δημοσίευση στις 8/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1004 ΠΟΛ 1004: ΔIEYKΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3-1-2008
#829, δημοσίευση στις 3/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1003 ΠΟΛ 1003: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ
#830, δημοσίευση στις 3/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1002 ΠΟΛ 1002: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20.3.2007, ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ
#831, δημοσίευση στις 3/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1001  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
#832, δημοσίευση στις 3/1/2008
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)

Είσοδος Μελών

Χρήστης
Κωδικός

Εγγραφή Μελών

Δοκιμάστε δωρεάν τις υπηρεσίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα μας, δώστε ένα email

Economist LawBank

Live αναζήτηση νομοθετικών διατάξεων. Δώστε στo πεδίo τον κωδικό του ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ. Το μέγεθος της λίστας θα προσαρμοστεί αυτόματα. Το πεδίο αναγνωρίζει μόνο αριθμούς.

ΝΟΜΟΣ/ΠΟΛ

 Δώστε αριθμό ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0