Νόμοι - Διατάξεις

 ΠΟΛ | 08 07

 Εγκύκλιοι | 08 07

 Αποφάσεις | 08 07

 Νόμοι | 08 07

 Οδηγίες | 08 07

Κωδικοποίηση

 Βιβλίων & Στοιχείων

 Φορολογία Εισοδήματος

 Φ.Π.Α.

Εύρεση Εργασίας

 Ψάχνω Εργασία

 Προσφέρω Εργασία

 Προσωπικό

 Θέσεις Εργασίας

Αναστολή Α.Φ.Μ. για φοροδιαφυγή - Τέλος στις εκκαθαριστικές Φ.Π.Α. - Αναλυτικά οι βασικές ρυθμίσεις που προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Εκτύπωση Θέματος  Αποστολή σε email 

Αναστολή Α.Φ.Μ. για φοροδιαφυγή - Τέλος στις εκκαθαριστικές Φ.Π.Α. - Αναλυτικά οι βασικές ρυθμίσεις που προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Ποιές σημαντικές αλλαγές προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή:

ΦΠΑ

Καταργείται η υποχρέωση διακανονισμού στην περίπτωση που ο φόρος που οφείλεται στην παράδοση επενδυτικών αγαθών κατά την προβλεπόμενη περίοδο διακανονισμού είναι μικρότερος από το φόρο που αναλογεί στα εναπομένοντα έτη της περιόδου αυτής. Με τη διάταξη αυτή εναρμονίζεται πλήρως η εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις (άρθρου 188) της οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ) η οποία δεν προβλέπει πρόσθετες προϋποθέσεις προκειμένου να θεωρηθεί ότι το επενδυτικό αγαθό που παραδίδεται με φόρο εντός της περιόδου διακανονισμού θεωρείται για τα έτη που υπολείπονται ότι χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά σε φορολογητέες πράξεις και άρα δεν οφείλεται φόρος.

Δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ υφίσταται, ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία οφείλεται η δημιουργία του πιστωτικού υπολοίπου. Με τη διάταξη αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως η εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου (οδηγία 2006/112/ΕΚ).

Καταργείται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ρυθμίζει τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες επιστροφής του φόρου καθώς τα θέματα αυτά ρυθμίζονται ήδη από τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013).

Καταργείται η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, με σκοπό τη μείωση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη Φορολογική Διοίκηση.

Ο χρόνος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ αναδιατυπώνεται, ώστε να είναι σαφής η εν λόγω υποχρέωση για το σύνολο των υποκείμενων στο φόρο. Το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ διαγράφεται από το κείμενο της προτεινόμενης διάταξης, καθώς αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης που παρέχεται στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του Κώδικα αυτού.

Αναδιατυπώνονται οι σχετικές διατάξεις για την καταβολή του φόρου ώστε να είναι σαφής ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να καταβληθεί ο οφειλόμενος φόρος, καθώς ο χρόνος αυτός είναι νομικά κρίσιμος, για τον προσδιορισμό των επιβαλλόμενων κυρώσεων (τόκος, πρόστιμο).

Επίσης, ορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι υποκείμενοι στο φόρο που δεν πραγματοποιούν σε συνεχή βάση φορολογητέες πράξεις (πρόσωπα που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, αγρότες του ειδικού καθεστώτος και τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα) υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ μόνο για τις φορολογικές περιόδους που πραγματοποιούν πράξεις για τις οποίες είναι οι ίδιοι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου, ως λήπτες των πράξεων αυτών. Στις ανωτέρω πράξεις περιλαμβάνονται οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, καθώς και οι λήψεις αγαθών ή υπηρεσιών για τις οποίες είναι οι ίδιοι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 35 του Κώδικα ΦΠΑ.

Επιπροσθέτως, αναδιατυπώνονται οι διατάξεις με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για ρύθμιση θεμάτων του εν λόγω άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες ήδη διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για ρύθμιση θεμάτων διαδικαστικού χαρακτήρα. Εξαιρετικά σημειώνεται ότι οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις περιλαμβάνουν και τη δυνατότητα να χορηγείται μεγαλύτερη ή μικρότερη φορολογική περίοδος για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ. Με την ίδια διάταξη, παρέχεται εξουσιοδότηση στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να χορηγεί διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ ή παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής του φόρου για λόγους ανωτέρας βίας που είτε άπτονται της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης (π.χ. μη λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής της δήλωσης), είτε συνδέονται με απρόοπτα γεγονότα (π.χ. σεισμοί, φυσικές καταστροφές). Επίσης, με την ίδια παράγραφο εισάγεται εξουσιοδοτική διάταξη στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 38 όπως τροποποιούνται με την προτεινόμενη διάταξη.

Καταργείται ο διαφορετικός χρόνος καταβολής του ΦΠΑ που αναλογεί, στην περίπτωση που η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που ανήκει σε ΝΕΠΑ παύει να ισχύει και η περίπτωση αυτή εξισώνεται με όλες τις άλλες περιπτώσεις και εφαρμόζονται τα ισχύοντα στον ν. 4256/14.

Ορίζεται ότι στην περίπτωση αίτησης επιστροφής από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Χώρας η προθεσμία προκειμένου η Φορολογική Διοίκηση να αποφανθεί σχετικά με το εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της επιστροφής, δεν είναι ο χρόνος των ενενήντα ημερών αλλά ο χρόνος των τεσσάρων ή οκτώ μηνών που ορίζεται σχετικά στην κοινοτική νομοθεσία ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των επιστροφών αυτών. Η διάταξη αυτή αφορά τους μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Χώρας υποκείμενους, που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και πραγματοποιούν δαπάνες στο εσωτερικό της Χώρας για τις οποίες δικαιούνται επιστροφής του φόρου σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις (οδηγίες 2008/9/ΕΚ και 85/560/ΕΟΚ).

Ορίζεται ότι στις φορολογίες (ΦΠΑ κλπ) για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής περισσότερων δηλώσεων ανά φορολογικό έτος ή διαχειριστική περίοδο, η πράξη προσδιορισμού μπορεί να εκδίδεται εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης που αφορά το οικείο φορολογικό έτος ή τη διαχειριστική περίοδο. Με την προσθήκη αυτή καθιερώνεται κατ’ αποτέλεσμα ίδια χρονική περίοδος για την παραγραφή του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού, για όλες τις δηλώσεις που αφορούν την ίδια διαχειριστική περίοδο και ιδίως στον ΦΠΑ, μετά την κατάργηση της υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Τροποποιείται η παράγραφος 27 του άρθρου 66 και ορίζεται ότι οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ίσχυε στις 31.12.2013, κατά το μέρος που οι διατάξεις του εν λόγω Κώδικα έχουν πλέον καταργηθεί με τη θέση σε ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ισχύουν έως 31.8.2014, εκτός από την περίπτωση που οι εν λόγω αποφάσεις εκδοθούν από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σε προγενέστερο χρόνο.

ΚΦΔ

Προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 11 του ΚΦΔ και αναριθμούνται οι επόμενες παράγραφοι. Με την προσθήκη της παρ. 4δίνεται η δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να αναστείλει ή να απενεργοποιήσει τη χρήση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκείμενου εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ( υπό την ποινική ή κατά το διοικητικό δίκαιο έννοιά της ) ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του. Η περίπτωση της φοροδιαφυγής δεν αφορά τη διάπραξη τυπικών παραβάσεων των κείμενων φορολογικών διατάξεων αλλά την από πρόθεση παραβίαση αυτών με συνέπεια την αποφυγή απόδοσης φόρων προς βλάβη του κοινωνικού συνόλου. Στην περίπτωση κατά την οποία η απενεργοποίηση του ΑΦΜ έχει γίνει λόγω του ότι θεωρείται ότι φορολογούμενος μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω και να ζητήσει την εκ νέου ενεργοποίηση του ΑΦΜ του από τη Φορολογική Διοίκηση.

Παρέχεται εξουσιοδοτική αρμοδιότητα στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να εξειδικεύει τις περιπτώσεις που μπορεί να εφαρμόζεται η αναστολή της χρήσης ή απενεργοποίησης του ΑΦΜ, τις συνέπειες που οι ενέργειες αυτές επιφέρουν για τη Φορολογική Διοίκηση και τον φορολογούμενο καθώς και κάθε σχετική αναγκαία λεπτομέρεια, όπως κυρίως οι περιπτώσεις στις οποίες η απενεργοποίηση του ΑΦΜ αίρεται πχ λόγω φορολογικής συμμόρφωσης κλπ.

Φορολογία εισοδήματος - Δηλώσεις

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 6 αποσαφηνίζεται ότι οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 καθώς και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης της περιπτ. α΄ της παραγρ.3 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, που αφορούν το οικονομικό έτος 2014, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου σύμφωνα με την κλίμακα της παραγρ. 1 α΄ του ίδιου άρθρου και νόμου, ακόμη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Οργανωτικά θέματα ΓΓΔΕ

Με την παρ. 1 του άρθρου 3 συστήνονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών τετρακόσιες (400) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, οι οποίες προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου, που βρίσκεται υπό επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η σύσταση των ανωτέρω θέσεων επείγει και πρέπει να προηγηθεί χρονικά της ενάρξεως ισχύος του Π.Δ., η οποία ορίζεται τρείς (3) μήνες από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη για άμεση στελέχωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) με το επιπλέον αυτό προσωπικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ρητή δέσμευση της Φορολογικής Διοίκησης για την επίτευξη των στόχων στα φορολογικά έσοδα και η αποδοτικότερη λειτουργία των φοροελεγκτικών και φοροεισπρακτικών Υπηρεσιών για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΓΕΜΗ

Με το άρθρο 202 ρυθμίζεται το ζήτημα της δημοσίευσης των εταιρικών πράξεων και στοιχείων. Το Γ.Ε.ΜΗ καθίσταται πλέον ο μοναδικός εθνικός τόπος εμπορικής δημοσιότητας, ενώ η δημοσίευση στις οικονομικές εφημερίδες διατηρείται ως προαιρετική και το Φ.Ε.Κ διατηρείται έως και το τέλος του 2015 ατελώς. Επιπρόσθετα, η δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ συνεπάγεται τη δραματική μείωση του κόστους που βάρυνε τις επιχειρήσεις για τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.

Με τα άρθρα 203- 208 επιτρέπεται σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΓΕΜΗ να υποβάλουν εξ' αποστάσεως με ηλεκτρονικό τρόπο κάθε εταιρική τους πράξη, στοιχείο και ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ.
Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων και στοιχείων που από το νόμο απαιτείται να καταχωρηθούν σε αυτό, με μειωμένο κόστος και χρόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τη δημόσια διοίκηση δεδομένου ότι μειώνεται ο όγκος των εξυπηρετούμενων πολιτών ενώπιον των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ στα Επιμελητήρια και δεν απαιτείται πια η ψηφιοποίηση να γίνεται από τις Υπηρεσίες.
Τέλος, με τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής, η επιχείρηση απαλλάσσεται και από το κόστος μετάβασης για την πληρωμή των σχετικών τελών σε κάποια ΔΟΥ ή τράπεζα, καθώς το σύστημα επιτρέπει και την εξ΄αποστάσεως ηλεκτρονική πληρωμή.

Χρηματιστήριο

Προστίθενται παρ. 3 και 4 στο άρθρο 24 του ν.3401/2005 που ρυθμίζει τα των κυρώσεων. Με βάση τις διατάξεις αυτές, απαγορεύεται η από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσια προσφορά ή διενέργεια με οποιονδήποτε τρόπο διαφημίσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων ή ανακοινώσεων, με σκοπό την προσέλκυση του κοινού για επένδυση χρηματικών ποσών σε κάθε είδους κινητές αξίες, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3401/2005, εκτός εάν προηγουμένως, στις μεν περιπτώσεις που οι κινητές αξίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν.3401/2005, έχει χορηγηθεί έγκριση ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον αυτό απαιτείται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σε κάθε δε άλλη περίπτωση μη υπαγόμενη στο πεδίο εφαρμογής του ν.3401/2005, έχει καταρτισθεί και δημοσιοποιηθεί πληροφοριακό δελτίο, το οποίο να περιέχει τα προβλεπόμενα από την απόφαση της παρ. 5 άρθρου 1 του παρόντος νόμου, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, στοιχεία και πληροφορίες. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επίσης έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όποιος με πρόθεση παραβιάζει την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Με την προτεινόμενη παρ. 4 του ν.3401/2005 καταργείται το άρθρο 10 του ν. 876/1979. Είναι προφανές ότι η ΕΚ διατηρεί το δικαίωμα, αλλά έχει και την υποχρέωση, σε περίπτωση που διαπιστώσει είτε αυτεπάγγελτα, είτε ύστερα από καταγγελία, ότι κάποιος υπόχρεος δεν τηρεί αυτή την υποχρέωση, να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Εισάγεται ρητή ρύθμιση που αφορά στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και επεκτείνεται η αρμοδιότητά της να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και σε , μη εισηγμένες εταιρείες που επιθυμούν να εκδώσουν ενημερωτικό δελτίο για την δημόσια προσφορά κινητών αξιών. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται για την διαπίστωση της συμμόρφωσης της εταιρείας με τις διατάξεις του παρόντος νόμου αλλά και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του. Σημειώνεται ότι η διενέργεια ελέγχων σε ήδη εισηγμένες εταιρείες ή σε εταιρείες που επιδιώκουν την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προβλέπεται ήδη στο άρθρο 78 του ν.1969/1991 (Α΄ 167).

Προβλέπεται, ότι η κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αναφορικά με την αμοιβή της επιτροπής εξετάσεων η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, ανατρέχει αναδρομικά από τις 17.2.2012 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του έτους 2014. Η τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία καθώς για την καταβολή αμοιβής στην επιτροπή εξετάσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτείται η έκδοση Υπουργικής απόφασης που στην συγκεκριμένη περίπτωση εκδόθηκε σε χρόνο που είχε λήξει η θητεία της επιτροπής εξετάσεων και δεν μπορούσε να έχει αναδρομική ισχύ.

Δάνεια - Τράπεζες

Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.4224/2013 διάταξη με την οποία ορίζεται ρητά, ότι τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την υπαγωγή των οφειλετών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, στο πεδίο εφαρμογής του κώδικα, δεν θα προβαίνουν σε οιασδήποτε μορφής χρεώσεις σχετικά με την εξέταση των αιτημάτων των δανειοληπτών, τη διαδικασία υπαγωγής και εν γένει την εφαρμογή του κώδικα από τους δανειστές, προκειμένου να παρέχουν τις λύσεις που ο κώδικας ορίζει. Οι εν λόγω χρεώσεις θα μπορούσαν ούτως ή άλλως να κριθούν και ως καταχρηστικές σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας – ωστόσο κρίνεται σκόπιμη η σχετική ρητή πρόβλεψη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλη η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του Κώδικα θα γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για τους οφειλέτες προκειμένου να αποτελεί κίνητρο για αυτούς να επιλέξουν την διαδικασία του Κώδικα.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, αφορά σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και παρέχουν πιστώσεις, και συνεπώς καταλαμβάνουν και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν προβεί σε παροχή πιστώσεων στην Ελλάδα. Ομοίως η παρούσα παράγραφος στοχεύει στο να καταλαμβάνονται και όλα τα χρηματοδοτικά ιδρύματα του ν.
4261/2014 (ΦΕΚ 107Α΄/05-05-2014), όπως αυτά ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 575/2013, κατά τον οποίο ως χρηματοδοτικό ίδρυμα νοείται «επιχείρηση πλην ιδρύματος, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην απόκτηση συμμετοχών ή στην άσκηση μίας ή περισσότερων από τις δραστηριότητες που παρατίθενται στα σημεία 2 έως 12 και στο σημείο 15 του παραρτήματος I της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών, των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών, των ιδρυμάτων πληρωμών κατά την έννοια της οδηγίας 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (1) και των εταιρειών διαχείρισης, αλλά αποκλειομένων των ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου και των ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 212 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ»

Εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της εποπτεύουσας Τράπεζας της Ελλάδας, σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την τον έλεγχο της πλήρους και αποτελεσματικής θέσπιση συστημάτων εκ μέρους των δανειστών και της λήψης διορθωτικών μέτρων που πιθανώς να απαιτηθούν κατά την εφαρμογή του κώδικα, προκειμένου να θεραπευθούν τεχνικά προβλήματα που θα προκύψουν.

Ο εποπτικός δε ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδας, βάσει των εκ του καταστατικού της αρμοδιοτήτων, και δη του άρθρου 55Α και των βάσει του υφισταμένου νομικού πλαισίου εκδιδόμενων πράξεων αυτής, συνίσταται στην επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις συστηματικής μη εφαρμογής του Κώδικα από δανειστές καθώς και σε περιπτώσεις διαπίστωσης αδυναμιών των συστημάτων τους και ουχί στον έλεγχο κάθε μεμονωμένης περίπτωσης και την επίλυση των διαφορών μεταξύ πιστωτών και οφειλετών. Στο πλαίσιο αυτό οι επιβαλλόμενες κυρώσεις αποσκοπούν στη συμμόρφωση των δανειστών με τις προβλέψεις του Κώδικα και όχι στην αποκατάσταση της προσωπικής βλάβης κάθε οφειλέτη.

Λοιπές διατάξεις - Επικουρικά Ταμεία

Από την 1.1.2015 ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑΕΠΑΣΑ) και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) υπάγονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Η ένταξη στο ΕΤΕΑ «κρίνεται επιβεβλημένη ώστε να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν».

Προβλέπεται επίσης, ότι με κοινή απόφαση του υπουργού Εργασίας και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, κάθε φορά, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, θα καθοριστούν οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ, «ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία στο μέλλον νέων ελλειμμάτων και η μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Αιγιαλός

Πλέον, η οριογραμμή του αιγιαλού χαράσσεται με κόκκινο χρώμα στους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες ακριβείας με υψομετρική πληροφορία, κλίμακας τουλάχιστον 1:1.000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, που απεικονίζουν παράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον 300 μέτρων από την ακτογραμμή και ενσωματώνονται στο εθνικό κτηματολόγιο.

Τα σχέδια της οριογραμμής παραδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), που εποπτεύει την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ) ΑΕ, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενα από τεχνική έκθεση για τις προδιαγραφές και τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά τον καθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού.

Κατόπιν, τα σχέδια με την επ’ αυτών προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού, η τεχνική έκθεση και το ψηφιακό μοντέλο εδάφους, διαβιβάζονται στις αρμόδιες κατά τόπους κτηματικές υπηρεσίες, καθώς και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, με την υποχρέωση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήψη τους, το ΓΕΕΘΑ να υποδείξει στις κτηματικές υπηρεσίες τα τμήματα της οριογραμμής που πρέπει να εξαιρεθούν από την ανάρτηση για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι κτηματικές υπηρεσίες υποχρεούνται να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού και να αποτυπώσουν την τελευταία ως οριστική, αποτυπώνοντας ταυτόχρονα και τις εγκεκριμένες οριογραμμές παραλίας και παλαιού αιγιαλού, εφόσον υπάρχουν. Αν η εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού εντοπίζεται στο υδάτινο στοιχείο, δεν αποτυπώνεται ως οριστική.

Εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από τη λήψη τους, οι κτηματικές υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγξουν την υπόλοιπη προκαταρκτική οριογραμμή και να υποβάλουν πρόταση για την τελική οριογραμμή σε περιπτώσεις εμφανώς εσφαλμένης προκαταρκτικής οριογραμμής και για να αντιμετωπισθούν ασυνέχειες μεταξύ της ήδη εγκεκριμένης και της προκαταρκτικής οριογραμμής.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η γραμμή του αιγιαλού, προκαταρκτική και οριστική, και η τεχνική έκθεση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωση του κοινού, εξαιρουμένων των τμημάτων που έχει υποδείξει το ΓΕΕΘΑ.

Οι προτάσεις των κτηματικών υπηρεσιών υποβάλλονται στις κατά τόπους αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες αποφαίνονται για την αποδοχή τους, ενώ μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας ο φάκελος επιστρέφεται στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία.

Με την τήρηση των όρων δημοσιότητας ολοκληρώνεται η διαδικασία καθορισμού του αιγιαλού και συνάγεται τεκμήριο ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση σχετικά με τη χάραξη και την ακριβή θέση της οριογραμμής του αιγιαλού, μετά την πάροδο τριών μηνών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών.

Αν μετά την παρέλευση δεκαοκτώ μηνών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων από την αρμόδια κτηματική υπηρεσία δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από την αρμόδια επιτροπή, η προκαταρκτική οριογραμμή θεωρείται οριστική.

Αιτήματα καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατατίθενται στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να τα εισάγει στην επιτροπή χωρίς καθυστέρηση, ενώ η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε τρεις μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 

Δείτε επίσης τις σχετικές σελίδες...
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
 
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα  Κορυφή σελίδας

Είσοδος Μελών

Χρήστης
Κωδικός

Εγγραφή Μελών

Δοκιμάστε δωρεάν τις υπηρεσίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα μας, δώστε ένα email

Economist LawBank

Live αναζήτηση νομοθετικών διατάξεων. Δώστε στo πεδίo τον κωδικό του ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ. Το μέγεθος της λίστας θα προσαρμοστεί αυτόματα. Το πεδίο αναγνωρίζει μόνο αριθμούς.

ΝΟΜΟΣ/ΠΟΛ

 Δώστε αριθμό ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0