Νόμοι - Διατάξεις

 ΠΟΛ | 08 07

 Εγκύκλιοι | 08 07

 Αποφάσεις | 08 07

 Νόμοι | 08 07

 Οδηγίες | 08 07

Κωδικοποίηση

 Βιβλίων & Στοιχείων

 Φορολογία Εισοδήματος

 Φ.Π.Α.

Εύρεση Εργασίας

 Ψάχνω Εργασία

 Προσφέρω Εργασία

 Προσωπικό

 Θέσεις Εργασίας

ΟΡΟΙ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.Ε.Π.Ε. ΚΑΙ Ο.Α.Ε.Δ.Του Καρατζά Χρήστου ,Νομικού - Εργατολόγου

Εκτύπωση Θέματος  Αποστολή σε email 

ΟΡΟΙ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.Ε.Π.Ε. ΚΑΙ Ο.Α.Ε.Δ.

  Στο Φ.Ε.Κ. 2346 τεύχος Β΄ της 22-08-2012 δημοσιεύτηκε η υπ΄ αριθμ.17227/32/2012 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας , που εκδόθηκε σε  εκτέλεση διαφόρων νόμων από το έτος 2003 μέχρι σήμερα, και κυρίως σε εκτέλεση των άρθρων :    α).18 του Ν.3996/2011 , με βάση το οποίο ορίσθηκε ότι το ΙΚΑ , το ΣΕΠΕ και ο ΟΑΕΔ διασυνδέονται ηλεκτρονικά μέσω της κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Εργασίας, και β). το άρθρο 17 του Ν. 3899/2010 ,με βάση το οποίο παρασχέθηκε δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας ,όπως με απόφασή του καθιερώνεται υποχρεωτικά ή μη , η υποβολή  των διαφόρων εντύπων που προβλέπονται από νόμο ,διατάγματα  , κλπ στο ΣΕΠΕ ,τον ΟΑΕΔ  , και τα ασφαλιστικά ταμεία ( ΙΚΑ – ΟΑΕΕ κλπ ) , σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ,καθώς και να διαφοροποιεί τις προθεσμίες υποβολής των εντύπων αυτών, που προβλέπονται στους  Νόμους ,Διατάγματα κλπ , που τα πρόβλεψαν αρχικά ή ακόμη και να καταργεί την υποχρέωση υποβολής κάποιων από αυτά .

  Η απόφαση αυτή , αφορά στα έντυπα που υποβάλλονται στον ΟΑΕΔ και το ΣΕΠΕ , αφού για τα ασφαλιστικά Ταμεία υπάρχουν άλλες ειδικές αποφάσεις ή κανονισμοί ,που ισχύουν για κάθε ένα από αυτά όπως του ΙΚΑ , του Ο.Α.Ε.Ε. ,Ν.Α.Τ. και λοιπά .

 Η έναρξη της ισχύος της απόφασης αυτής , ( αν δεν αλλάξει που είναι πολύ πιθανό , καθώς υπάρχουν λάθη ) , ορίζεται αρχικά από τις 15 Οκτωβρίου 2012 .Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2013 η υποβολή των εντύπων αυτών , μπορεί να γίνεται είτε με την έντυπη μορφή , είτε ηλεκτρονικά .Απο 01-03-2013 η ηλεκτρονική υποβολή τους στις δύο αυτές Υπηρεσίες , είναι προαιρετική για τον εργοδότη . Από τις 15-10-2012 είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούνται τα νέα έντυπα.

 Συγκεκριμένα :

A’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Από 15-10-2012 και μέχρι την 28-02-2013 , οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στις Υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. και του Ο.Α.Ε.Δ. σε έντυπη ή ηλεκτρονική αρχικά μορφή και από 1-3-2013 , υποχρεωτικά ηλεκτρονικά  μόνο , τα εξής έντυπα :

A.Έντυπα για τις Υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. :

1.Έντυπο Ε4 πίνακας προσωπικού και ωρών εργασίας ( ετήσιος ή συμπληρωματικός / τροποποιητικός ).

2.Έντυπο Ε8 Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού .

3.Έντυπο Ε9 Αίτηση για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού .

Β.Έντυπα για τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

1.Έντυπο Ε3 Αναγγελία πρόσληψης .

2.Έντυπο Ε5 Αναγγελία – γνωστοποίηση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.

3.Έντυπο Ε6 Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου .

4.Έντυπο Ε7 Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

  Η γραμμογράφηση των εντύπων αυτών , έγινε με τις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής υποβολής τους , είναι πολύπλοκη και γραφειοκρατική , αλλα αν δε συμπληρωθούν σωστά όλα τα στοιχεία που απαιτούνται , κατά ρητή διάταξη της απόφασης, δε θα γίνεται δεκτή η υποβολή τους από το σύστημα , με αποτέλεσμα να επιβάλλονται στον εργοδότη τα αντίστοιχα πρόστιμα , τα οποία προβλέπονται στους νόμους που καθιέρωσαν την αρχική υποβολή τους.

  Οι κωδικοί αριθμοί που αναφέρονται στα έντυπα αυτά , τόσο των Υπηρεσιών όσο και του εργοδότη και εργαζομένου , αναλόγως της δραστηριότητάς του και της ειδικότητάς του αντίστοιχα , θα δίδονται απ΄ ευθείας από το σύστημα .

 Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα θα έχουν μόνο οι εργοδότες που απασχολούν ήδη προσωπικό ,  ή πρόκειται να απασχολήσουν για πρώτη φορά προσωπικό ,με σχέση εξαρτημένης εργασίας , ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α.Στη περίπτωση αυτή θα φροντίσουν πρώτα να απογραφούν ως εργοδότες και να λάβουν αριθμό μητρώου εργοδότη από το Ι.Κ.Α.

 Επομένως  , σαφώς προκύπτει ότι στο σύστημα δε μπορούν να ενταχθούν έντυπα που αφορούν σε παράνομη , αδήλωτη κλπ εργασία μισθωτών .

  Ειδικά για τα έντυπα Ε5 για την αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού και Ε6 για τη καταγγελία των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας , στην απόφαση αυτή ορίζεται  ότι αφού συμπληρωθούν τα έντυπα στον Η/Υ του εργοδότη ,θα εκτυπώνονται ,προκειμένου να τεθούν οι υπογραφές εργοδότη και εργαζόμενου .

 Στη περίπτωση της καταγγελίας αορίστου χρόνου , την οποία θα υπογράφει ο απολυόμενος μισθωτός ,θα πρέπει πρώτα να «σκαναριστεί» η Πράξη επίδοσης της καταγγγελίας του δικαστικού επιμελητή , και να υποβληθούν μαζί με τη καταγγελία στον Ο.Α.Ε.Δ.Στη περίπτωση αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού , επειδή δεν απαιτείται από το νόμο πάντοτε η υπογραφή του μισθωτού που αποχώρησε πάνω από 8 ημέρες , μπορεί να υποβληθεί έγκυρα και χωρίς την υπογραφή του , αφού το σύστημα δεν

την απαιτεί .

Β΄ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Τόσο κατά την ηλεκτρονική , όσο και την έντυπη ( προσωρινή) υποβολή των εντύπων αυτών

από 15-10-2012, ισχύουν οι γνωστές οριζόμενες από τις αντίστοιχες διατάξεις προθεσμίες με τις εξής τροποποιήσεις :

1.Για τον ετήσιο πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας η περίοδος από 15-09 έως 15-11 κάθε χρόνο .

2.Για τους νεοπροσλαμβανόμενους μιθωτούς η ίδια ημέρα πρόσληψης .

3.Για τη  μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων 15 ημέρες από τη μεταβολή .

4.Για την αλλαγή των ωρών εργασίας και γενικά για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των μισθωτών, η ίδια ημέρα της μεταβολής .

5.Η υποχρέωση υποβολής νέου πίνακα προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής της εκπροσώπησης της επιχείρησης και του αρμόδιου Διευθυντή προσωπικού ή Λογιστή , καταργείται από  15-10-2012 .

6.ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

  Η υποχρέωση αναγγελίας της πρόσληψης μισθωτού στον Ο.Α.Ε.Δ. ορίζεται από 15-10-2012 η ίδια ημέρα της πρόσληψης αντί των 8 ημερών που όριζε το Ν.Δ. 763/1970 .Άν  πρόκειται όμως για επιχείρηση που προσλαμβάνει προσωπικό για πρώτη φορά ,το έντυπο Ε3 μπορεί να υποβληθεί εντός των πρώτων 3 ημερών από τη πρόσληψη αφού προηγουμένως ο εργοδότης έχει απογραφεί και έχει λάβει αριθμό μητρώου εργοδότη από το Ι.Κ.Α.

7.Η γνωστοποίηση της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού στον Ο.Α.Ε.Δ., ορίζεται πάλι εντός των 8 ημερών , από τη πρώτη μέρα αδικαιολόγητης απουσίας του .

8.Η καταγγελία της αορίστου χρόνου σύμβασης ορίζεται  και πάλι εντός των πρώτων 8 ημερών από την επίδοση του εντύπου στον απολυόμενο μισθωτό από τον εργοδότη , ή το Δικαστικό Επιμελητή .

9.Η δήλωση λήξης της ορισμένου χρόνου σύμβασης εργασίας ορίζεται μέσα επίσης σε 8 ημέρες από τη λήξη της .

10.Η αναγγελία τέλος πραγματοποίησης   υπερωριακής εργασίας , γίνεται μόνο από επιχειρήσεις που υπάγονται στο Ν.Δ. 515/1970 , δηλαδή από τις βιομηχανικές , βιοτεχνικές , τεχνικές εταιρείες και λοιπά ενώ για τις λοιπές επιχειρήσεις , όπως τις εμπορικές , παροχής υπηρεσιών κλπ, απαιτείται η προηγούμενη υποβολή κατά τη κρίση του εργοδότη αίτησης προς το Σ.Ε.Π.Ε., για τη χορήγηση αδείας υπερωριακής εργασίας .

   Ως ημερομηνία υποβολής όλων των εντύπων αυτών θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς υποβολής που εμφανίζεται στην οθόνη του Η/Υ σας .Διορθώσεις σε τυχόν παραδρομές ή λάθη μπορούν να γίνουν μόνο αν υπάρχει προθεσμία υποβολής .

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κάθε εντύπου το σύστημα δε δέχεται διορθώσεις .

Γ.ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Στο άρθρο 7 της απόφασης αυτής ,ορίζεται ότι και στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων αυτών , όπως και στην έντυπη ,σε τυχόν παραλείψεις ,λάθη ή καθυστερήσεις , επιβάλλονται  οι προβλεπόμενες διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις από τη Νομοθεσία ,για κάθε μία από τις υποχρεώσεις αυτές των εργοδοτών .

Καρατζά Χρήστου ,

Νομικού – Εργατολόγου .

Δείτε επίσης τις σχετικές σελίδες...
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
 
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα  Κορυφή σελίδας

Είσοδος Μελών

Χρήστης
Κωδικός

Εγγραφή Μελών

Δοκιμάστε δωρεάν τις υπηρεσίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα μας, δώστε ένα email

Economist LawBank

Live αναζήτηση νομοθετικών διατάξεων. Δώστε στo πεδίo τον κωδικό του ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ. Το μέγεθος της λίστας θα προσαρμοστεί αυτόματα. Το πεδίο αναγνωρίζει μόνο αριθμούς.

ΝΟΜΟΣ/ΠΟΛ

 Δώστε αριθμό ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0