Νόμοι - Διατάξεις

 ΠΟΛ | 08 07

 Εγκύκλιοι | 08 07

 Αποφάσεις | 08 07

 Νόμοι | 08 07

 Οδηγίες | 08 07

Κωδικοποίηση

 Βιβλίων & Στοιχείων

 Φορολογία Εισοδήματος

 Φ.Π.Α.

Εύρεση Εργασίας

 Ψάχνω Εργασία

 Προσφέρω Εργασία

 Προσωπικό

 Θέσεις Εργασίας

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ

Εκτύπωση Θέματος  Αποστολή σε email 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στο .......... σήμερα την 03η Ιανουαρίου του 2011 μεταξύ, του νομίμου εκπροσώπου της παρακάτω επιχείρησης, 

Ονοματεπώνυμο

ή Επωνυμία :

Επάγγελμα :

Διεύθυνση :

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ. :

Κατηγορία Βιβλίων :

Νόμιμος Εκπρόσωπος:

ΑΦΜ:

Ιδιότητα Εκπροσώπου:

Σχετικά:

που θα ονομάζεται χάριν συντομίας «πελάτης» και της εταιρείας με την επωνυμία

Επωνυμία:

Επάγγελμα :

Διεύθυνση :

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ.  :

Νόμιμος Εκπρόσωπος :

ΑΦΜ:

Αριθμός Αδείας :

Τάξη :

Πιστοπ :

που θα ονομάζεται χάριν συντομίας «λογιστικό γραφείο» συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά  τα παρακάτω:

Η πρώτη των συμβαλλομένων επιχείρηση, δια του νομίμου εκπροσώπου της, αναθέτει την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών στο λογιστικό γραφείο και αυτό αναλαμβάνει και αποδέχεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του έναντι αμοιβής, για την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών της βιβλίων και την συμπλήρωση και υποβολή των σχετικών δηλώσεων ή καταστάσεων ή πληροφοριών ή εγγράφων  που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Α.ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει να προσφέρει το λογιστικό γραφείο συνίσταται στις ακόλουθες συνήθεις ή περιοδικές εργασίες:

 

1.      Η ενημέρωση και εκτύπωση των προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων.

2.      Η συμπλήρωση και υποβολή των αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών εντύπων και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

3.      Η συμπλήρωση και υποβολή αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών περιοδικών  και εκκαθαριστικών εντύπων και δηλώσεων ΦΠΑ.

4.      Η συμπλήρωση και υποβολή αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών περιοδικών και ανακεφαλαιωτικών εντύπων και δηλώσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών ΦΠΑ.

5.      Η συμπλήρωση και υποβολή αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών περιοδικών και εκκαθαριστικών ή οριστικών ανακεφαλαιωτικών δηλώσεων οποιονδήποτε παρακρατηθέντων φόρων ή τελών.

6.      Η συμπλήρωση και έκδοση βεβαιώσεων παρακρατηθέντων φόρων και τελών.

7.      Η συμπλήρωση και έκδοση βεβαιώσεων διανεμομένων κερδών ή μερισμάτων.

8.      Η σύνταξη και εκτύπωση φυσικής απογραφής αποθεμάτων.

9.      Η τήρηση Μητρώου Παγίων Στοιχείων και η διενέργεια αποσβέσεων.

10.  Σύνταξη και εκτύπωση των καταστάσεων προσδιορισμού των αποτελεσμάτων χρήσεως (κέρδη ή ζημιές) για Β΄ κατηγορίας βιβλία.

11.  Η σύνταξη και εκτύπωση των οικονομικών καταστάσεων (Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Κερδών, Προσάρτημα Ισολογισμού). 

12.  Η συμπλήρωση και υποβολή των αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών εντύπων και δηλώσεων ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9, δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας).

13.  Η σύνταξη των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων και η κατά περίπτωση υποβολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

14.  Η κατά το Νόμο υποβολή και δημοσίευση του Ισολογισμού και των προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων.

15.  Η συμπλήρωση και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών, προμηθευτών και λοιπών χρεωστών ή πιστωτών.

16.  Η συμπλήρωση και υποβολή τελευταίου προσωρινού ισοζυγίου λογαριασμών.

17.  Οι εργασίες θεώρησης βιβλίων και στοιχείων, γνωστοποίησης έναρξης, μεταβολής ή παύσης φορολογικής ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού.

18.  Οι εργασίες διεκπεραίωσης στο τμήμα Μητρώου, όπως σχέσεων φορέων επιχείρησης, δήλωσης μελών μη φυσικού προσώπου, δήλωσης εγκατάστασης  πλην των ενάρξεων ή διακοπής εργασιών δραστηριότητας της επιχείρησης.

19.  Οι εργασίες διεκπεραίωσης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, απογραφής στο μητρώο εργοδοτών, ή δήλωσης μεταβολής στοιχείων εργοδότη και η παραλαβή του ειδικού βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

20.  Η μέριμνα συμπλήρωσης του ειδικού βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού και ο έλεγχος τήρησης και φύλαξης του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

21.  Η συμπλήρωση και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες των εντύπων πρόσληψης και απόλυσης ή αποχώρησης προσωπικού όπως, της Αναγγελίας Πρόσληψης, Σύμβασης Εργασίας Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, Σύμβασης Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή εκ Περιτροπής Εργασίας, Αναγγελίας Όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας, Αναγγελίας Αποχώρησης, Καταγγελίας Σύμβασης και του Πίνακα Προσωπικού του ʼρθρου 16 Ν.2874/2000.

22.  Η τήρηση μισθοδοσίας της επιχείρησης και απεικόνισης της ασφάλισης των εργαζομένων της όπως, της έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων, καταστάσεων ασφαλιστικών εισφορών, αποδείξεων πληρωμής μισθοδοσίας και βεβαιώσεων αποδοχών μισθωτών υπηρεσιών.

23.  Η έκδοση και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ)  ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ ή των συμπληρωματικών αυτών και για οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή φορέα ασφάλισης.

24.  Η ενημέρωση του πελάτη για τον τρόπο πληρωμής των υποχρεώσεων του (ολικά ή με δόσεις) και για τις καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής αυτών.

25.  Η εξυπηρέτηση καταβολής ή πληρωμής, στις αρμόδιες υπηρεσίες ή ταμεία των οποιοδήποτε φόρων, τελών και ασφαλιστικών εισφορών αφορούν την επιχείρηση του πελάτη

26.  Η έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, αφού προηγουμένως ο πελάτης έχει ενημερώσει και έχει προσκομίσει στο λογιστικό γραφείο δύο πλήρης ημέρες πριν την σχετική εξουσιοδότηση.

27.  Η προσκόμιση βιβλίων, στοιχείων, καταστάσεων, πινάκων, εντύπων και δηλώσεων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και τις τράπεζες.

Β. ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θα καταβάλλεται μηνιαία αμοιβή για υπηρεσίες γενικώς που παρουσιάζουν περιοδικότητα πέραν της μίας φοράς ανά έτος όπου ενδεικτικώς αναφέρονται παραπάνω.

Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα καταβάλλεται από τον πελάτη στο λογιστικό γραφείο μηνιαία αμοιβή ποσού ……………………………….. ευρώ.

Θα καταβάλλεται ετήσια αμοιβή για υπηρεσίες γενικώς που παρουσιάζουν περιοδικότητα ανά έτος και ενδεικτικά αφορούν τις παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες:

1.      σύνταξης και εκτύπωσης φυσικής απογραφής αποθεμάτων.

2.      σύνταξης και εκτύπωσης των οικονομικών καταστάσεων (Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Κερδών, Προσάρτημα Ισολογισμού). 

3.      συμπλήρωσης και υποβολής των αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών εντύπων και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

4.      συμπλήρωσης και υποβολής αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών εντύπων εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ.

5.      συμπλήρωσης και υποβολής των αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών συγκεντρωτικών δηλώσεων οποιονδήποτε παρακρατηθέντων φόρων ή τελών και η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων αυτών.

6.      συμπλήρωσης και υποβολής των αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών εντύπων και δηλώσεων ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9, δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας).

7.      σύνταξης των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων και η υποβολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη δημοσίευση του Ισολογισμού.

Η απαρίθμηση των ανωτέρω προσφερομένων υπηρεσιών είναι ενδεικτική και θα προσαρμόζεται αναλόγως με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών θα καταβάλλεται από τον πελάτη στο λογιστικό γραφείο ετήσιααμοιβή ποσού ………………………. ευρώ.

Για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες θα καταβάλλεται και ο αναλογών Φόρος Προστιθεμένης Αξίας (ΦΠΑ) ή οποιοδήποτε τέλος ή φόρος επιβληθεί μελλοντικώς.

ετήσια αυτή αμοιβή θα καταβάλλεται γενικώς για όλες εκείνες τις εργασίες που 

Οι ανωτέρω αμοιβές θα καταβάλλονται για την υπάρχουσα δραστηριότητα της επιχείρησης και για το υπάρχον προσωπικό αυτής.

Σε περίπτωση αύξησης του όγκου συναλλαγών της επιχείρησης και του όγκου των παραστατικών θα καταρτίζεται νέα συμφωνία εντός μηνός.

Σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού ή σε περίπτωση αύξησης του αριθμού του, πέραν των πέντε ατόμων θα καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή για κάθε μήνα, δέκα (10,00) ευρώ ανά εργαζόμενο.

Σε περίπτωση ίδρυσης νέου υποκαταστήματος με συναλλακτική δραστηριότητα, ή παύσης αυτού θα καταρτίζεται νέα συμφωνία εντός μηνός.

Γ. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Στα παρακάτω θέματα ή αντικείμενα που θα προκύψουν στην πορεία της συνεργασίας θα συμφωνείται ιδιαίτερη αμοιβή κατά  περίπτωση.

1.      Για την ίδρυση ατομικής επιχείρησης και για τη σύσταση εταιρείας, κοινωνίας ή κοινοπραξίας.

2.      Για την ίδρυση ή παύση υποκαταστήματος ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας.

3.      Για την μετατροπή ή μετασχηματισμό ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία ή το αντίστροφο.

4.      Για τη συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων ή εταιρειών, για τη διάσπαση, την απορρόφηση ή την εκκαθάριση εταιρειών.

5.      Για την μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή καταστήματος της ή εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών ανώνυμης εταιρείας (υπολογισμός υπεραξίας).

6.      Για την μεταφορά έδρας ή μεταφορά υποκαταστήματος ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας.

7.      Για τις τυχόν τροποποιήσεις καταστατικών εταιρειών.

8.      Για τη παύση εργασιών ατομικής επιχείρησης ή τη λύση εταιρείας.

9.      Για τυχόν τακτικό φορολογικό έλεγχο ή περαίωση χρήσεων παλαιοτέρων ετών.

10.  Για την ένταξη σε προγράμματα του ΟΑΕΔ και για την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών.

11.  Για την ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και την εκτίμηση επιχειρήσεων.

12.  Για την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και την ένταξη ή εκτέλεση προγραμμάτων αναπτυξιακών νόμων ή κινήτρων.

13.  Τέλος οποιαδήποτε άλλη παρεχόμενη υπηρεσία ή εργασία που δεν αναφέρεται ανωτέρω και δεν χαρακτηρίζεται ως συνήθης περιοδική δραστηριότητα.

Για τη παροχή των ανωτέρω εξειδικευμένων υπηρεσιών θα καταρτίζεται ιδιαίτερησυμφωνία και η αμοιβή τους θα είναι τουλάχιστον ίση με τις ενδεικτικές ελάχιστες τιμές του τιμοκαταλόγου που θα ισχύει τότε και που συντάσσεται από τον σύλλογο λογιστών Νομού Ρεθύμνης.

Δ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η μηνιαία αμοιβή του εκάστοτε τρέχοντος μηνός θα καταβάλλεται στο ακέραιο το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα. 

Η ετήσια αμοιβή θα καταβάλλεται το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης εισοδήματος της επιχείρησης. 

Η αμοιβή εξειδικευμένων υπηρεσιών εκτός της συμφωνίας θα καταβάλλεται το αργότερο εντός μηνός από την ολοκλήρωση τους.

Ε.ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Λογιστικό γραφείο οφείλει να ενημερώνει εγγράφως ή προφορικά τον πελάτη για την πορεία των εργασιών της επιχείρησης του τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως.

Το λογιστικό γραφείο οφείλει να υπενθυμίζει και να ενημερώνει εγκαίρως τον πελάτη για τους οφειλόμενους φόρους ή τέλη ή ασφαλιστικές εισφορές που οφείλει. Σε καμία περίπτωση το λογιστικό γραφείο δεν οφείλει να καταβάλει από το ταμείο του το οποιοδήποτε ποσό αφορά υποχρεώσεις του πελάτη.  

Έγκαιρη υπενθύμιση ή ενημέρωση θεωρείται η ενημέρωση του πελάτη τρείς εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία λήξη της προθεσμίας πληρωμής του οποιοδήποτε φόρου, τέλους ή ασφαλιστικής εισφοράς.

Η υπενθύμιση ή ενημέρωση μπορεί να γίνεται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή  με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ή με τηλέφωνο.

Έγκαιρη παράδοση χρηματικών ποσών, στο λογιστικό γραφείο ή κατάθεση τους σε τραπεζικό του λογαριασμό θεωρείται, οι δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του οποιοδήποτε φόρου, τέλους ή ασφαλιστικής εισφοράς.

Για οποιαδήποτε δήλωση, έντυπο ή κατάσταση  απαιτείται με την υποβολή της και η ταυτόχρονη καταβολή οποιουδήποτε ποσού (εφάπαξ, προκαταβολής ή δόσης) και το ποσό αυτό δεν παραδοθεί εγκαίρως κατά τα ανωτέρω, το λογιστικό γραφείο δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την μη εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης αυτής εφόσον έχει ενημερώσει τον πελάτη σχετικώς.

Σε κάθε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης χρηματικών ποσών, κατά τα ανωτέρω, τα τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις ή οποιαδήποτε συνέπεια της μη υποβολής θα βαρύνουν τον πελάτη.

Ο πελάτης υποχρεούται, τρείς φορές τουλάχιστον ανά μήνα, να συνεννοείται κατά περίπτωση με τους συνεργάτες του λογιστικού γραφείου για την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών και την ενημέρωση των λογιστικών του βιβλίων.

Η επιστροφή των σχετικών παραστατικών θα γίνεται εγκαίρως, δηλαδή, την επόμενη φορά προσκόμισης νέων παραστατικών. Ο πελάτης μετά την επιστροφή των παραστατικών θα φέρει την ευθύνη για την τήρηση και φύλαξη αυτών.  

Το λογιστικό γραφείο θα κρίνει μονομερώς τι αρχείο και για ποιο χρονικό διάστημα θα τηρεί στις εγκαταστάσεις του, για λογαριασμό του πελάτη. Η παραλαβή και παράδοση του αρχείου θα γίνεται με πρωτόκολλο υπογραφόμενο καταλλήλως. Ο πελάτης μετά την παράδοση του αρχείου θα φέρει την ευθύνη για την τήρηση και φύλαξη αυτού.  

Η παρούσα σύμβαση δεν αφορά υποχρεώσεις των φορέων ή των συγγενικών προσώπων αυτών ή των εργαζομένων της επιχείρησης προς οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτεί την υποβολή δηλώσεων σχετικών με τις φορολογικές τους ή ασφαλιστικές τους ή άλλου είδους υποχρεώσεις και συναλλαγές.

ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση μη καταβολής της οποιασδήποτε συμφωνηθείσας αμοιβής το λογιστικό γραφείο, δύναται μονομερώς να προβεί σε καταγγελία της παρούσας σύμβασης όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο, απαιτώντας στο ακέραιο τα οφειλόμενα.

Η καταγγελία της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μονομερώς από το λογιστικό γραφείο όταν υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης και πνεύματος συνεργασίας ή η συμπεριφορά του πελάτη υπερβαίνει τα καλώς νοούμενα συναλλακτικά ήθη ή προσβάλλει την αξιοπρέπεια των συνεργατών του λογιστικού γραφείου.

Σε περίπτωση που ο πελάτης καταγγείλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση υποχρεούται να καταβάλει στο ακέραιο τα οφειλόμενα προς το λογιστικό γραφείο για να του παραδοθεί το αρχείο.

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί και κοινή συναινέσει οποτεδήποτε αρκεί να έχουν εξοφληθεί οι οφειλόμενες αμοιβές προς το λογιστικό γραφείο.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και αφού έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ανωτέρω από τους συμβαλλομένους, το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Δείτε επίσης τις σχετικές σελίδες...
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
 
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα  Κορυφή σελίδας

Είσοδος Μελών

Χρήστης
Κωδικός

Εγγραφή Μελών

Δοκιμάστε δωρεάν τις υπηρεσίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα μας, δώστε ένα email

Economist LawBank

Live αναζήτηση νομοθετικών διατάξεων. Δώστε στo πεδίo τον κωδικό του ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ. Το μέγεθος της λίστας θα προσαρμοστεί αυτόματα. Το πεδίο αναγνωρίζει μόνο αριθμούς.

ΝΟΜΟΣ/ΠΟΛ

 Δώστε αριθμό ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0