Νόμοι - Διατάξεις

 ΠΟΛ | 08 07

 Εγκύκλιοι | 08 07

 Αποφάσεις | 08 07

 Νόμοι | 08 07

 Οδηγίες | 08 07

Κωδικοποίηση

 Βιβλίων & Στοιχείων

 Φορολογία Εισοδήματος

 Φ.Π.Α.

Εύρεση Εργασίας

 Ψάχνω Εργασία

 Προσφέρω Εργασία

 Προσωπικό

 Θέσεις Εργασίας

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ

Εκτύπωση Θέματος  Αποστολή σε email 
 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Τ Ι Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανακοινώνει τη διεξαγωγή επιμορφωτικών

σεμιναρίων για την απόκτηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού

Β΄ τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998, όπως

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 17 του Ν. 3470/2006, ως ακολούθως:

1. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 11 Οκτωβρίου 2008,

ημέρα Σάββατο στην Αθήνα και στις πόλεις που θα ανακοινωθούν.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στα επιμορφωτικά σεμινάρια έχουν:

α) τα μέλη του ΟΕΕ, οι οποίοι έχουν διετή προϋπηρεσία ως λογιστές

φοροτεχνικοί Γ΄ τάξεως,

β) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

των ΤΕΙ, οι οποίοι έχουν τετραετή προϋπηρεσία ως λογιστές φοροτεχνικοί Γ΄

τάξεως. Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι πτυχιούχοι του

Τμήματος Λογιστικής, οι οποίοι από την λήψη της άδειας Γ΄ τάξης μέχρι την

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα σεμινάρια ασκούν τουλάχιστον

επί τρία έτη το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού και

γ) οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης

Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και

Οικονομίας των ΤΕΙ, οι οποίοι έχουν τριετή προϋπηρεσία ως λογιστές

φοροτεχνικοί Γ΄ τάξεως.

Σημειώνεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος λογιστή

φοροτεχνικού για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη

Λογιστική – Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση

Επιχειρήσεων μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την

απόκτηση του τίτλου τους.

3. Οι αιτήσεις συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από

τους ενδιαφερόμενους στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ, Μητροπόλεως 12-14,

Αθήνα, και στα γραφεία των εδρών των Περιφερειακών Τμημάτων του ΟΕΕ, μέχρι

25 Σεπτεμβρίου , ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. φωτοτυπία της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Γ΄

τάξεως, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ (άρθρο 17 παρ. 6 του Ν. 3470/2006)

β. τα σχετικά έγγραφα για την απόδειξη της απαιτούμενης προυπηρεσίας στην

άσκηση επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Γ΄ Τάξεως:

1. μισθωτοί

- βεβαίωση εργοδότη,

- αντίγραφο κάρτας ενσήμων IKA ή αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού

ασφάλισης ΙΚΑ ή βεβαιώσεις εργοδότη για την απόδειξη της ασφάλισης

θεωρημένες από το ΙΚΑ ή αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου ΙΚΑ

- βεβαίωση Επιθεώρησης Εργασίας ή αντίγραφο της κάρτας πρόσληψης ή

οποιοδήποτε άλλο σχετικό με το οποίο να αποδεικνύεται η ειδικότητα του λογιστή

ή βοηθού λογιστή (τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται στην περίπτωση

που προσκομίζεται αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου ΙΚΑ )

2. ελεύθεροι επαγγελματίες:

- επικυρωμένο αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος

-αντίγραφα εκκαθαριστικών ή δηλώσεων εισοδήματος

γ. εξουσιοδότηση προς το ΟΕΕ για αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου

γενικής χρήσης

5. Το λεπτομερές πρόγραμμα των επιμορφωτικών σεμιναρίων (θεματολογία –

διάρκεια), η ακριβής διεύθυνση των τόπων διεξαγωγής των σεμιναρίων και ο πίνακας

των δικαιουμένων συμμετοχής καθώς και των αποκλειομένων από τα επιμορφωτικά

σεμινάρια θα αναρτηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ και στα κατά τόπους

γραφεία των εδρών των Περιφερειακών Τμημάτων του ΟΕΕ καθώς και στην

ιστοσελίδα του ΟΕΕ: www.oe-e.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΕΕ

Πελοπίδας Καλλίρης

Δείτε επίσης τις σχετικές σελίδες...
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
 
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα  Κορυφή σελίδας

Είσοδος Μελών

Χρήστης
Κωδικός

Εγγραφή Μελών

Δοκιμάστε δωρεάν τις υπηρεσίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα μας, δώστε ένα email

Economist LawBank

Live αναζήτηση νομοθετικών διατάξεων. Δώστε στo πεδίo τον κωδικό του ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ. Το μέγεθος της λίστας θα προσαρμοστεί αυτόματα. Το πεδίο αναγνωρίζει μόνο αριθμούς.

ΝΟΜΟΣ/ΠΟΛ

 Δώστε αριθμό ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0